Svet JZ Knjižnice Šentjur, Mestni trg 5B, 3230 Šentjur, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) in 21., 22., 23. in 24. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur (Uradni list RS, št. 74/15 in 133/23) ter sklepa Sveta zavoda z dne, 2. julija 2024 objavlja

javni razpis za delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Knjižnica Šentjur

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis morajo poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o delovnih razmerjih, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri (prejšnjo) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo) družboslovne ali humanistične smeri,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
 • sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
 • znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti kaznovani za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira za sklenitev delovnega razmerja.
 • organizira delo javnega zavoda,
 • sprejema strateški načrt,
 • predlaga program dela,
 • sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
 • sprejema kadrovski načrt,
 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
 • poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
 • pripravi letno poročilo,
 • sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo.

Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:

Prijava mora vsebovati:

1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah oz. opravljanju dela, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. V opisu kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti tega dela,

3. dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu (fotokopija potrdila),

4. dokazilo o izkazovanju znanja enega od svetovnih jezikov (fotokopija potrdila),

5. dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,

6. izjavo o nekaznovanosti (dokazilo o nekaznovanosti),

7. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje Svetu JZ Knjižnica Šentjur pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidatv njej poleg formalne izobrazbe navedetudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat mora v prijavi obvezno priložiti kratko vizijo prednostnih nalog javnega zavoda Knjižnice Šentjur z organizacijsko enoto Ipavčev kulturni center.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom.

Kandidat vloži prijavo z vsemi dokazili v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na razpis – ne odpiraj« na naslov Svet JZ Knjižnica Šentjur, Mestni trg 5B, 3230 Šentjur, in sicer v roku 15 dni po objavi na spletnih straneh JZ Knjižnica Šentjur (www.sen.sik.si) in OE Ipavčev kulturni center (www.ikcsentjur.si) ter Zavodu za zaposlovanje RS.

Zadnji dan oddaje prijave je 19. julij2024.

Prijavo na razpis lahko kandidat odda osebno vzaprti ovojnici v Knjižnici Šentjur ali po pošti z oznako prednostno-priporočeno.

Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge, nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

Informacije o poteku razpisa dajeMira Jazbec, tel. št. 03 746 37 40, vsak delovni dan od7.00 do 15.00 ure.

V besedilu razpisa izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Mira Jazbec

Predsednica Sveta JZ

Knjižnica ŠentjurPrenos besedila


vabimo

Ure pravljic v Knjižnici Šentjur

Z vami bo knjižničarka Andreja.


Več informacij: 03 746 37 40
Organizator: Knjižnica Šentjur

PRAVLJICE POD KROŠNJAMI DREVES


NAPOVEDNIK