1. Osnovni podatki

Naziv in sedež zavoda: Knjižnica Šentjur, Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
Odgovorna oseba: Tatjana Oset, direktorica
Identifikacijska številka za DDV: SI16731387
Matična številka: 5658748
Datum prve objave kataloga: 23. april 2007
Datum zadnje spremembe: 16. december 2020

Vse objavljene informacije je možno natisniti. Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Knjižnice Šentjur v času odprtosti.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Javni zavod Knjižnica Šentjur opravlja naslednjo javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov ter storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij v zvezi z gradivom,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik ali posebnega pomena za lokalno skupnost,
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbiranje,obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
 • zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
 • programsko in finančno upravljanje Ipavčevega kulturnega centra Šentjur.

Organizacijske enote:
Knjižnica Ponikva, Ponikva 43, 3232 Ponikva
Knjižnica Dobje, Dobje pri Planini 21, 3224 Dobje pri Planini
Knjižnica Planina, Planina pri Sevnici 37, p.p. 13, 3225 Planina pri Sevnici

2.b Organi zavoda

Svet javnega zavoda:

 • Predsednica sveta: Mira Jazbec,
 • Podpredsednica sveta: Tilčka Kočar,
 • Predstavniki ustanovitelja: mag. Lidija Murk, Tilčka Kočar, Sabina Klanjšek, Franc Korenjak,
 • Predstavnica zaposlenih: Mira Jazbec,
 • Predstavnika uporabnikov: Jure Raztočnik in Tanja Mihevc.

Direktorica: Tatjana Oset

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Tatjana Oset, direktorica
Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
Telefon: (03) 746 37 42
Elektronska pošta: tatjana.oset@sen.sik.si

2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Šentjur

 • Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šentjur
 • Cenik uporabe dvoran in opreme javnega zavoda Knjižnica Šenjtur – organizacijska enota IKC
 • Pravilnik o najemu Ipavčevega kulturnega centra (IKC)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001 in št. 96/2002)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/2002)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993)
 • Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 8/1994 in spremembe)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/2006)
 • Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/2004)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/2003)
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/2003)
 • Pravilnik o vodenju evidenc javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 11/2003)
 • Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 107/2008)
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. l. RS, št. 90/2007)
 • Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/2009)
 • Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/2003)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Šentjur na osnovi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), povezava: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20018...

Kategorija posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • študenti ob delu
 • zaposleni
 • svobodni poklici
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 • gospodinje
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • tuji državljani
 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • telefon
 • šola/fakulteta
 • naziv podjetja zaposlitve
 • izobrazba
 • interesno področje
 • podatki o starših ali skrbnikih
 • datum vpisa

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Knjižnični katalog COBISS, povezava: http://www.cobiss.si/.

2.g Politika varstva osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:

KNJIŽNICA ŠENTJUR
Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
E-pošta: knjiznicasen@sen.sik.si
Telefon: (03) 746 37 40

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
Spletna stran: www.datainfo.si
E-pošta: dpo@datainfo.si
Telefon: (02) 620 43 00

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Izpolnitev zakonske obveznosti oziroma opravljanje naloge v javnem interesu

Na osnovi določil v zakonu organizacija obdeluje predvsem podatke o svojih zaposlenih, kar ji omogoča delovna zakonodaja. Tako organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče za potrebe izvajanja pogodbe o zaposlitvi in obveznosti iz tega naslova.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov pa je tudi tudi: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o obveznem izvodu publikacij, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi in druga zakonodaja s področja kulture.

V omejenih primerih je v organizaciji dopustna obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega interesa.

Izvajanje pogodbe

V primeru, ko z organizacijo sklenete določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja vstopnic, abonmajev, članstvo v knjižnici ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Organizacija lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na knjiznicasen@sen.sik.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

Zakoniti interes

Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je sicer omejena za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog. Vseeno pa lahko organizacija osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

Tako lahko posameznike občasno obveščamo o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske pošte, preko telefonskih klicev in po navadni pošti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na knjiznicasen@sen.sik.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

Obdelava na podlagi privolitve

V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije,
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti (npr. neplačilo računa),
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. posnetki na javnih prireditvah in dogodkih) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih v organizaciji;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na knjiznicasen@sen.sik.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo organizacija hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Organizacija lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, čistilne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes, Microsoft, Google);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Mailerlite)

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU).

Piškotki

Spletna stran organizacije ne uporablja piškotkov.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito.
 • Zahtevatepopravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • Zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Ugovarjate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z vašim posebnim položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka imate pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o vas, na primer, če želite, da ugotovimo njihovo točnost ali preverimo razloge za njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Zahtevate prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • Prekličete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če želite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, pošljite zahtevek po elektronski pošti na knjiznicasen@sen.sik.si ali z redno pošto na naslov organizacije: Mestni trg 5B, 3230 Šentjur.

Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obr...

V primeru, da menite, da so vaše pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca. Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega...

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela direktorica ga. Tatjana Oset, dne, 31. 5. 2021. Dokument o politiki varstva osebnih podatkov je na voljo na sledeči povezavi: Politika_varstva_osebnih_podatkov.pdf

2.h DOSTOPNOST SPLETIŠČA

DOSTOPNOST

Vodstvo Knjižnice Šentjur se zavezuje, da bo omogočalo dostopnost spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

 • Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://sen.sik.si/index.php.
 • Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve.


Stopnja skladnosti

 • Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.


Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 21. januarja 2021 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 21. januarja 2021.


IZJAVA


Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Knjižnica Šentjur

Mestni trg 5B

3230 Šentjur

knjiznicasen@sen.sik.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.


Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

01 478 47 78

gp.uiv@gov.si

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003), povezava: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=200...
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu https://sen.sik.si/.
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Šentjur v času odprtosti knjižnice.
 • Dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. št. 115/03).
 • Stroški: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, in sicer skladno s cenikom Knjižnice Šentjur.