1. Osnovni podatki

Naziv in sedež zavoda: Knjižnica Šentjur, Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
Odgovorna oseba: Tatjana Oset, direktorica
Identifikacijska številka za DDV: SI16731387
Matična številka: 5658748
Datum prve objave kataloga: 23. april 2007
Datum zadnje spremembe: 16. december 2020

Vse objavljene informacije je možno natisniti. Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Knjižnice Šentjur v času odprtosti.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Javni zavod Knjižnica Šentjur opravlja naslednjo javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov ter storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij v zvezi z gradivom,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik ali posebnega pomena za lokalno skupnost,
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbiranje,obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
 • zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
 • programsko in finančno upravljanje Ipavčevega kulturnega centra Šentjur.

Organizacijske enote:
Knjižnica Ponikva, Ponikva 43, 3232 Ponikva
Knjižnica Dobje, Dobje pri Planini 21, 3224 Dobje pri Planini
Knjižnica Planina, Planina pri Sevnici 37, p.p. 13, 3225 Planina pri Sevnici

2.b Organi zavoda

Svet javnega zavoda:

 • Predsednica sveta: Mira Jazbec,
 • Podpredsednica sveta: mag. Lidija Murk,
 • Predstavniki ustanovitelja: mag. Lidija Murk, Sabina Klanjšek, Zdenka Kosaber, Robert Nuč,
 • Predstavnica zaposlenih: Mira Jazbec,
 • Predstavnika uporabnikov: Jure Raztočnik in Tanja Mihevc.

Direktorica: Tatjana Oset

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Tatjana Oset, direktorica
Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
Telefon: (03) 746 37 42
Elektronska pošta: tatjana.oset@sen.sik.si

2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Šentjur

 • Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šentjur
 • Cenik uporabe dvoran in opreme javnega zavoda Knjižnica Šenjtur – organizacijska enota IKC
 • Pravilnik o najemu Ipavčevega kulturnega centra (IKC)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001 in št. 96/2002)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/2002)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/1993)
 • Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 8/1994 in spremembe)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/2006)
 • Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/2004)
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/2003)
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 105/2003)
 • Pravilnik o vodenju evidenc javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 11/2003)
 • Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 107/2008)
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. l. RS, št. 90/2007)
 • Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/2009)
 • Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/2003)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Šentjur na osnovi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), povezava: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20018...

Kategorija posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • študenti ob delu
 • zaposleni
 • svobodni poklici
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 • gospodinje
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • tuji državljani
 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • telefon
 • šola/fakulteta
 • naziv podjetja zaposlitve
 • izobrazba
 • interesno področje
 • podatki o starših ali skrbnikih
 • datum vpisa

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Knjižnični katalog COBISS, povezava: http://www.cobiss.si/.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003), povezava: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=200...
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu https://sen.sik.si/.
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Šentjur v času odprtosti knjižnice.
 • Dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. št. 115/03).
 • Stroški: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, in sicer skladno s cenikom Knjižnice Šentjur.